Підписатися на RSS

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

Миколаївської міської ради Миколаївської області

" Дискурсивні маркери як засоби комунікації"

Долга К. І, вчитель англійської мови, спеціаліст

2013

....... Стаття має теоретичний напрямок, який може допомогти молодим спеціалістам створити та забезпечити успішну комунікацію на уроках іноземної мови.

....... У статті розглядаються особливості дискурсивних маркерів у англомовному тексті. Вживання дискурсивних маркерів найбільш характерно для усного мовлення, яке є початковим типом дискурсу. Дискурсивні маркери сприяють когезії та когерентності тексту, які грають важливу роль у забезпеченні успішності комунікації.

.......Дискурсивні маркери як засоби комунікації

....... Статтю присвячено дослідженню дискурсивних маркерів когерентності англомовного діалогічного тексту. Ці мовні одиниці об’єднані спільною властивістю-слугувати зв’язуючими елементами дискурсу. Виявлено,що дискурсивні маркери є носіями процедурного значення,сигналами стратегій когерентності діалогічного тексту. Функції дискурсивного маркера визначаються в термінах сконструйованої дискурсивної моделі когерентності та когнітивної моделі розподілу інформації в діалозі.

....... Ключові слова:дискурс,дискурсивний маркер,дискурсивне вживання,прагматичний,класифікація,когезія,функціональний контекст,фрагмент.

.......The article deals with the analysis of discourse markers of coherence in English dialogical text. These linguistic units have a common property ,namely, to serve as discourse connectives.It is established that discourse markers encode procedural meaning and signal coherence strategies in dialogue.Functions of discourse markers are defined within the discourse model of coherence and cognitive model of information distribution in dialogue.

.......Key words: discourse, discourse marker, discursive use pragmatic,classification,cohesion,functional,context,fragment.

....... Термін «дискурсивний маркер» співвідноситься з особливим класом слів, принципово важливою особливістю яких є їх безпосередній зв'язок з функціонуванням дискурсу. Дискурсивні маркери є класом слів з унікальними формальними і прагматичними можливостями, їх частотність досить висока. Обсяг і межі дискурсивних слів варіюють від однієї мови до іншої.

....... В даний час спостерігається підвищений інтерес до дискурсивних маркерів у дослідженнях різних мов. Дані слова дозволяють продуктивно застосовувать комунікативний, прагматичний та інші сучасні підходи до вивчення мовних явищ англійською та іншими мовами.

.......

....... Принципово важливою властивістю дискурсивних маркерів є забезпечення формально-граматичної та смислової connectivity частин тексту. Дані одиниці забезпечують connectivity дискурсу за рахунок демонстрації властивостей когезії і когеренції. Когезія забезпечує формальний зв'язок дискурсу,визначається різними типами відносин між складовими дискурсу. Когеренці забезпечує смислoву організацію тексту як єдиного цілого.

....... Когеренція ширше когезії, вона охоплює не тільки формально-прагматичні аспекти зв’язку висловлювань, але і семантико - прагматичні аспекти смислової і діяльнісній connectivity дискурсу, як локальних, так и глобальних.

....... Когерентність проявляється у взаємодії стратегій в діалозі, в якому всі ходи учасників відповідають їхнім спеціальним цілям. Когезія визначається різними типами мовних відносин між пропозиціями, складовими тексту або висловлювання у дискурсі.

....... М. Халлідей і П. Гассан [4] пропонують розглядати п’ять аспектів таких відносин:

.......1) вказівна, особиста,порівняльна референція;

.......2) субституція імені, дієслова і предикативної групи;

.......3) еліпсис імені, дієслова і предикативної групи;

.......4) союзні слова і інші конектори, що позначають одне з обмеженого набору відносин,причому досить загальних, що зв’язують різні частини тексту;

.......5) лексична когезія, часто досягається повтором лексичних одиниць в суміжних пропозиціях: за допомогою повторення одного і того ж слова або лексичного еквівалента вихідного слова, повтору родового поняття, коллокації і т.д.

....... Д. Шиффрин класифікує одинадцять дискурсивних маркерів, представлених спілками (and, but, or, because), темпоральними і союзними прислівниками (now, then, so), частками (oh, well), вступними пропозиціями (you know, I mean). Основна функція дискурсивних маркерів,згідно вченому є забезпечення когезії тексту: «Дискурсивні маркери не створюють, але показують відносини між сегментами дискурсу».

....... Прагматичні маркери actually, basically i really вказують слухачеві, як визначити напрямок руху нової інформації. У цьому сенсі вони є мета прагматичними маркерами, які направляють розмову в руслі релевантності. Зауважимо,що призначення мета прагматичних маркерів-допомагає адресату оцінити ступінь відповідності висловлювань. Наприклад, у пропозиції Frankly, wearelost(чесно кажучи, ми заблукали), прагматичний маркер frankly маркує, що в якомусь сенсі є неприйнятим для слухача.

....... Отже, дискурсивні маркери утворюють окрему групу мовних одиниць-носіїв особливого, процедурного значення, сутність якого визначається при співвіднесенні висловлювання. Прагматичні маркери виступають засобами тематичної організації діалогу та виконують різноманітні дискурсивні стратегії.

.......Література:

.......1.Wierzbicka A. Cross-cultural pragmatics. The semantics of human interaction. Berlin: Mouton de Gruyter,1991.-P.341.

.......2.Дискурсивні слова російської мови: досвід контекстно-семантичного описання/під. ред. ДО. Кисельової і Д. Пайара - М.,1998.

.......3.Макаров М.Л.Основи теорії дискурсу /М.Л.Макаров М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.-С.119/http://w.w.w.ncstu.ru/

.......4.Halliday M. A. K. Зачеплення in English/M. A. K. Halliday, R Hasan.-London: Longman, 1976. - 374 p.

Кiлькiсть переглядiв: 1180

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.